fbpx

Privatumo politika

UAB „VILLON“ PRIVATUMO POLITIKA
Ši privatumo politika reglamentuoja Uždarosios akcinės bendrovės „VILLON“ (įmonės kodas 110004884, adresas Ežeraičių g. 2, Ežeraičiai, Vilniaus r. sav., Lietuvos Respublika, tel. Nr. +37052739700, el. p. info@vilniusresort.com, toliau – Bendrovė) vykdomo Bendrovės klientų, naujienlaiškius užsisakiusių asmenų, „Vilnius Grand Resort“ svečių (toliau – Jūs, Jūsų, Jus, Jums) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką, Jums naudojantis „Vilnius Grand Resort“ viešbučio, golfo klubo, SPA centro paslaugomis arba gaunant naujienlaiškius bei Bendrovės teikiamas nuolaidas.
Privatumo politika skirta supažindinti Jus su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų asmens tapatybė: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, informacija apie paslaugų Jums suteikimą (data, paslauga, kaina, kiekis, suma, nuolaida) ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).
Su Bendrovės privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu Bendrovės svetainėje, „Vilnius Grand Resort“ viešbučio registratūroje, golfo klubo registratūroje ir SPA centro registratūroje.
Duomenų valdytojas:
Uždaroji akcinė bendrovė „VILLON“ (įmonės kodas 110004884, adresas Ežeraičių g. 2, Ežeraičiai, Vilniaus r. sav., Lietuvos Respublika, tel. Nr. +37052739700, el. p. info@vilniusresort.com, toliau – Bendrovė).
Tvarkomi asmens duomenys ir jų gavimo šaltiniai
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (tik registruojantis viešbutyje), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, amžių (gimimo metus) (tik registruojantis Golfbox sistemoje), lytį (tik registruojantis Golfbox sistemoje).
kuriuos pateikėte Bendrovei siekdami pasinaudoti Bendrovės paslaugomis, užpildydami viešbučio registracijos formą, SPA centro registracijos formą, registracijos žaliosios kortelės kursams formą, golfo narystės sutartį, registracijos Golfbox sistemoje formą, lojalumo kortelės gavimo formą, naujienlaiškių gavimo formą, taip pat kitu būdu pateikiant asmens duomenis Bendrovei, esant teisėtiems pagrindams. Jūsų asmens duomenis Bendrovei gali pateikti Jūsų apgyvendinimo organizatorius, jeigu apgyvendinimo viešbutyje paslaugą užsakote ne pats, o apgyvendinimą Jums organizuojanti įmonė, įstaiga, organizacija.
Bendrovė tvarko Jūsų asmens atvaizdą, kuris užfiksuojamas Jums atvykus į „Vilnius Grand Resort“ komplekso teritoriją, vykdant vaizdo stebėseną „Vilnius Grand Resort“ viešosiose erdvėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis.
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis: (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kuriuos pateikėte, ketindami gauti „Vilnius Grand Resort“ naujienas el. paštu ar pasinaudoti Bendrovės lojalumo kortele.
Duomenų pateikimo privalomumas ir nepateikimo pasekmės
Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Tai būtina, jei siekiama sudaryti ar įvykdyti jau sudarytą su Jumis sutartį (dėl apgyvendinimo paslaugos, golfo klubo paslaugų, SPA centro paslaugų Jums teikimo). Jums nepateikus asmens duomenų minėtais tikslais, Bendrovė neturės galimybės tinkamai vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi siekiant šių tikslų:
• Siekiant identifikuoti Jus sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo su Bendrove;
• siekiant Jums suteikti apgyvendinimo paslaugas, golfo klubo, SPA centro teikiamas paslaugas, susisiekti su Jumis paslaugų vykdymo tikslais (dėl paslaugų rezervacijos laiko patikslinimo ir pan.),
• siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus bei kitais su sutarčių vykdymu susijusiais tikslais, išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu;
• identifikavimo tikslais, Jums naudojantis lojalumo kortele;
• siekiant susisiekti su Jumis dėl paliktų daiktų;
• tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais;
• siekiant informuoti Jus apie Bendrovės planuojamas šventes, renginius ir akcijas, paslaugų pasiūlymus, kitas naujienas;
• „Vilnius Grand Resort“ komplekso darbuotojų, svečių saugumo užtikrinimo, Bendrovės turto saugumo tikslais (vaizdo duomenys iš stebėjimo kamerų, garso įrašymo duomenys viešbučio registratūroje);
• siekiant pareikšti, vykdyti ir apginti teisinius reikalavimus;
• siekiant vykdyti įstatymų nustatytas prievoles (pvz. mokestines prievoles), siekiant išrašyti finansinius dokumentus;
• kitais teisėtais tikslais, susijusiais su aukščiau nurodytais tikslais.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra:
• Jūs duodate sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui;
• sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių (Jūsų užpildytos ir pasirašytos viešbučio, SPA komplekso, golfo klubo registracijos formos yra sutartiniai dokumentai);
• asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra viršesni (pvz. atvaizdo duomenų rinkimas vaizdo stebėjimo kameromis pagrindžiamas teisėtu Bendrovės interesu užtikrinti darbuotojų, komplekso svečių saugumą, Bendrovės turto saugumą);
• asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (pvz. pareiga archyvuoti dokumentus, nustatyta įstatymuose, pareiga išsaugoti finansinius dokumentus mokestiniais tikslais, pareiga pateikti duomenis valstybinės valdžios institucijoms ir t.t.).
Asmens duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais
Bendrovė taip pat tvarko Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais:
• siunčia naujienlaiškius Jūsų nurodytu el. paštu su Bendrovės naujienomis apie vykstančius renginius, akcijas, su naujausiais pasiūlymais/ prekių/ paslaugų reklama, teiraujasi klientų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų;
• teikia Jums nuolaidų pasiūlymus, jeigu esate užsiregistravęs dalyvauti Bendrovės lojalumo programoje.
Jūsų asmens duomenys ir bus išsaugoti bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais tik tuo atveju, jeigu:
• Bendrovės interneto svetainėje pateikėte savo duomenis ir sutikote gauti Bendrovės naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus Jūsų nurodytu el. paštu;
• „Vilnius Grand Resort“ registracijos formose nurodėte, kad sutinkate gauti Bendrovės naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus Jūsų nurodytu el. paštu;
• „Vilnius Grand Resort“ registracijos formose nurodėte, kad sutinkate, jog Bendrovė nurodytu telefonu susisiektų su Jumis tiesioginės rinkodaros tikslais;
• „Vilnius Grand Resort“ lojalumo programos registracijos formoje nurodėte, kad sutinkate gauti Bendrovės lojalumo programos naujienas, Bendrovės naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus Jūsų nurodytu el. paštu.
Jei Jūs duodate savo aiškų sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė gali panaudoti Jūsų duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros ir pardavimo tikslais.
Jūs turite teisę reikalauti:
• kad Bendrovė supažindintų Jus su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, informuotų, kokie Jūsų asmens duomenys, iš kokių šaltinių gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi, kam teikiami;
• kad Bendrovė ištaisytų ar papildytų neteisingus, neišsamius, netikslius Jūsų asmens duomenis ir/ ar apribotų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
• kad Bendrovė sunaikintų (ištrintų) neteisėtai sukauptus Jūsų asmens duomenis arba sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
• gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, ir turite teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys nedelsiant sunaikinami, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis būtina saugoti vykdant įstatymuose numatytą prievolę, tais atvejais, kai duomenų valdytojo teisėti interesai yra viršesni už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Duomenų saugojimo laikotarpis
Tiesioginės rinkodaros tikslais, lojalumo programos vykdymo tikslais – 10 metų nuo sutikimo tvarkyti duomenis gavimo momento (arba nuo duomenų gavimo momento, kai sutikimas neprivalomas);
Naujienlaiškių siuntimo tikslais – tol, kol siunčiami naujienlaiškiai, ir 1 mėnesį po asmens atsisakymo gauti naujienlaiškį, bet ne ilgiau kaip 10 metų;
Sutarties vykdymo tikslais – tol, kol galioja vykdoma sutartis, ir 10 metų po sutarties pasibaigimo, sutarties sudarymo tikslais – nuo pirmo kontakto su potencialiu klientu užmezgimo iki sutarties sudarymo, arba, kai sutartis nesudaroma, 1 metus;
Kai siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek laiko, kiek būtina tais atvejais.
Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Jūsų duomenis Bendrovė gali perduoti tvarkyti tik šiems tretiesiems asmenims:
• Bendrovės duomenų tvarkytojams – serverio paslaugos teikėjui, interneto svetainės administratoriui, asmenims, atsakingiems už naujienlaiškių suformavimą ir siuntimą Jums; asmenims, atsakingiems už Bendrovės naudojamų duomenų bazių ir informacinių sistemų administravimą;
• valstybės institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, jei duomenų reikalaujama įstatymų numatytu teisėtu pagrindu.
Jūsų asmens duomenų Bendrovė neperduoda į trečiąsias valstybes (už Europos Sąjungos ribų).
Prašymų ir skundų nagrinėjimas
Prašymus, susijusius su šioje politikoje nurodytomis Jūsų teisėmis, taip pat reikalavimus ir skundus dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo ar galimo Jūsų teisių pažeidimo turite teisę pateikti Bendrovei adresu Ežeraičių g. 2, Ežeraičiai, Vilniaus r. sav., Lietuvos Respublika, elektroniniu paštu info@vilniusresort.com. Savo skundus taip pat turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius.

„Vilnius Grand Resort“ – laisvalaikio, poilsio, pramogų ir renginių kompleksas, džiuginantis svečius išskirtine aptarnavimo kultūra bei unikaliu paslaugų deriniu. Modernus kurortas, ežerų, beržynų ir vingiuojančių kalvų apsuptyje harmoningai įsiliejęs į gamtovaizdį, vos 20 min kelio nuo Vilniaus miesto centro, kviečia atrasti gamtą, skanų maistą bei tikrą atpalaiduojantį poilsį.
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. Privatumo politika

Sutinku

Nesutinku